REGULAMIN STUDIA

1. Studio świadczy usługi edukacyjne oraz rekreacyjno – sportowe.
2. Właścicielem Studia Dżungla Gym Siłownia & Fitness jest Sławomir Stachura prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo-Produkcyjna Stachura Sławomir w m. Biskupice 48, 32-020; Wieliczka NIP 6831916584.
3. Klient, przed rozpoczęciem korzystania z usług studia zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania.
4. W przypadku korzystania przez Klienta z sauny poza niniejszym regulaminem, zobowiązany jest on zapoznać się i dostosować do odrębnego regulaminu zasad korzystania z saun, który dostępny jest w strefie saunowej. W strefie saunowej zabrania się korzystania z jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
5. Wejście i korzystanie z usług studia następuje po okazaniu ważnego karnetu lub po opłaceniu wejścia jednorazowego (na określoną usługę). Ceny karnetów oraz wejść jednorazowych określa cennik.
6. Karty studia są imienne. Z karnetów ilościowych może korzystać tylko jego właściciel. W przypadku zgubienia karty, Klient jest zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia Studia. Duplikat karty będzie wydany po uiszczeniu opłaty – 30,00 złotych.
7. Sprzęt oraz pozostałe urządzenia wykorzystywane w studiu są najwyższej jakości. Trenerzy wykonujący treningi posiadają niezbędne wykształcenie i szkolenia.
8. Z usług studia mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 rok życia, bądź osoby od 16 (szesnastego) roku życia o ile przedstawią pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na zawarcie umowy z Studio, w tym na podpisanie regulaminu, a także pisemną zgodę na uczestnictwo osoby małoletniej w treningach.
9. Studio ma prawo rozwiązać członkostwo z Klientem ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient rażąco narusza postanowienia Regulaminu, tj.:
a) zachowuje się w sposób agresywny bądź w inny sposób powszechnie uznawany na niedopuszczalny,
b) swym niewłaściwym zachowaniem naraża innych Klientów lub personel Studia na utratę zdrowia lub życia;
c) zalega z zapłatą opłaty za karnet za jeden miesiąc;
10. Klient zobowiązany jest na każdym etapie korzystania z Studia stosować się do zaleceń oraz uwag trenera personalnego oraz personelu.
11. Zabronione jest korzystanie ze Studia przez Klientów będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, betablokerów lub środków uspokajających.
12. Trener lub inna osoba prowadząca zajęcia ma prawo w każdym czasie przerwać trening, jeżeli w jego trakcie zaobserwuje u klienta nietypowe dolegliwości zdrowotne.
13. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym trenera lub personel studia przed zajęciami.
14. Jeśli Klient nie ma pewności, jak w prawidłowy sposób korzystać z Studia – ma obowiązek, przed skorzystaniem z urządzenia, uzyskać wskazówki trenera lub personelu.
15. Jeśli Klient stwierdzi, że urządzenie jest uszkodzone ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z urządzenia oraz niezwłocznie powiadomić trenera lub personel o uszkodzeniu.
16. Studio nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne korzystania przez Klienta z urządzeń, które wynikają z indywidualnego stanu zdrowia Klienta. Klient ma obowiązek dostosować wykonywane ćwiczenia do swego stopnia sprawności oraz stanu zdrowia.
17. Klient ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia trenera lub personelu o każdym wypadku, czy też doznanych urazach, zarówno własnych, jak i innych Klientów. Studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, urazy bądź zaburzenia związane z usługami, powstałe z winy Klienta, bądź też w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane trenerom Studia.
18. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby, schorzenia oraz za choroby lub wypadki związane z treningiem prowadzonym w ramach realizacji umowy.
19. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i wyposażenia studia będące wynikiem niezastosowania się do ww. zasad korzystania ze sprzętu jak również niezastosowania się do zaleceń i wskazówek personelu.
20. W sytuacjach losowych Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przy czym odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w innym ustalonym z klientami terminie.
21. Studio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Klientowi przez innego Klienta lub jakąkolwiek osobę trzecią.
22. Klient przyjmuje do wiadomości, że w budynku Studia zainstalowany jest system monitoringu. System monitoringu zarządzany jest przez Studio. Zapisy monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych Studia (w tym ustalenia sposobu świadczenia pracy przez pracowników utrwalenia okoliczności wypadku lub kradzieży). Zapisy systemu monitoringu przekazywane są wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom (np. Policji) na ich wyraźne i uzasadnione żądanie. Dostęp do zapisów monitoringu w poszczególnych salach/strefach Studia posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu. Zapisy monitoringu przechowywane są przez okres od pięciu do dwudziestu jeden dni, po którego upływie są nieodwracalnie usuwane. Klient ma prawo zapoznać się z zapisami monitoringu obejmującymi jego wizerunek. W tym celu zgłasza odpowiednie żądanie do Studia. Udostępnienie zapisu monitoringu następuje w terminie czternastu dni od zgłoszenia żądania w sposób, który uniemożliwia identyfikację innych osób, których wizerunki utrwalone zostały przez system monitoringu.
23. Klient ma obowiązek pozostawić rzeczy codziennego użytku, z których nie korzysta podczas zajęć, w szafce, upewniając się, czy szafka została prawidłowo zamknięta. Klient ma prawo pozostawiać w szafce odzież wierzchnią oraz inne podobne przedmioty codziennego użytku, których konieczność pozostawienia w szafce wynika ze specyfiki usług świadczonych przez Studio.
24. Studio nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szafce, jak również dokumenty. Klient ma obowiązek sprawować pieczę nad wszelkimi swoimi rzeczami znajdującymi się poza zamkniętą szafką.
25. Klient na czas treningu może oddać do depozytu na przechowanie wartościowe rzeczy m.in. telefon komórkowy, pieniądze i inne wartościowe przedmioty. Rzeczy te przechowywane są przez personel Studia w specjalnie przeznaczonej do tego celu monitorowanej szafce. Usługa ta jest odpłatna w wysokości 10 zł kaucji zwrotnej lub w postaci zastawu karty członkowskiej.
26. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad czystości oraz używania ręczników w trakcie ćwiczeń, a także zapewnić higienę i komfort innym klientom studia.
27. W każdym przypadku przed rozpoczęciem korzystania z usług Studia klient zobowiązany jest do zmiany obuwia.
28. Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie środków odurzających i narkotyków, przynoszenie alkoholu, środków odurzających i narkotyków jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach.
29. Na terenie Studia zabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek, a także prowadzenie sprzedaży w jakiejkolwiek formie.
30. Zabrania się używania bez zgody personelu, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
31. W przypadku naruszenia przez klienta postanowień Regulaminu Studio zastrzega sobie prawo do skreślenia Klienta z listy klubowiczów.
32. Pracownicy Studia mają prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń, bez względu na korzystanie i obecność Klientów.
33. Studio czynne jest w godzinach od 7.00 do 22.00. Najpóźniej do godz. 21.30 Klient zobowiązany jest zakończyć korzystanie z wszelkich usług Studia.
34. Reklamacje związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez Studio klient może złożyć w formie pisemnej lub przesłać na adres mailowy biuro@dzunglagym.pl.
35. Studio rozpatrzy reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.
36. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 45 dni, o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji klient zostanie poinformowany w formie pisemnej.

 

………………………………………………………….

PODPIS KLIENTA